CORES LOGO 1


Галерия

Видео галерия

Възобновяеми енергийни източници

new 1

СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

Фирмата извършва консултантски услуги и прединвестиционни проучвания за:
 • Малки електроцентрали от фотоволтаични модули

Повече информация

 • Доставка на фотоволтаични модули

Повече информация


 

ВЕТРОВА ЕНЕРГИЯ

Фирмата извършва консултантски услуги и прединвестиционни проучвания за:
 • Доставка на ветрогенератори (нови и употребявани)
 • Прединвестиционни проучвания за изграждане на ветропаркове

Повече информация


new 2

new 3

 

УСВОЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ОТ МОРСКИТЕ ВЪЛНИ И ПРИЛИВИТЕ

оценка на вълновия климат и енергийния потенциал

 • преобразователи на вълнова енергия
 • математическо моделиране и моделни лабораторни изследвания
 • прединвестиционни проучвания

Повече информация


 

МАЛКИ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

проучване на терени и подготовка на данни за отока

 • прединвестиционни проучвания
 • разрешителни, лицензи и правни аспекти
 • финансови аспекти
 • доставки на оборудване
 • ниско-напорни турбини
 • математическо моделиране и моделни лабораторни изследвания

clip image001