CORES LOGO 1


Галерия

Видео галерия

Услуги

КОРЕС е специализирана фирма в областта на бреговото и пристанищно инженерство, речните и морски хидротехнически съоръжения, опазването на околната среда в бреговата зона. Освен това, фирмата притежава опит в областта на разработка на проекти финансирани от различни програми на Европейския съюз, и в частност от фондоветете за присъединяване към ЕС.

КОРЕС Осъществява консултантски услуги, пред-инвестиционни проучвания, проекти за изследвания и развитие, полеви измервания и набиране на данни, хидрографски проучвания, хидравлични модели, 2D/3D математическо моделиране и софтуерни симулации, в областта на бреговата ерозия и брегозащитните съоръжения, вълноломи и пристанищни съоръжения, драгажни дейности и депониране, реки и навигационни канали, прогнозиране на наводнения и анализ на риска, оценка на въздействието върху околната среда.

Друго направление в дейността на фирмата е използването на възобновяеми енергийни източници, при което опита в областта на океанската енергия и устройствата за преобразуване на вълновата енергия се мултиплицира в областта на малките водно-електрически централи, както и в използването на слънчевата и ветрова енергия.КОРЕС извършва консултантски услуги при доставката на ветрогенератори, фотоволтаични модули и инвертори и др. специализирани технологични възли и оборудване.