CORES LOGO 1


Галерия

Видео галерия

ХИДРОГРАФСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И МОНИТОРИНГ НА РЕКИ И ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ

boat inland 2 90 percentage

1.Хидрографско измерване и картиране на дъното на язовир или участък от река.

Включва:

 • Хидрографско измерване на участък от река или язовир, както е показано на фиг. 1., и картиране на дъното (изготвяне на цифрова батиметрична снимка). При желание на възложителя едновременно се извършва и геодезическо заснемане на прилежащия терен (тахиметрична снимка).
 • Измерването се осъществява с помощта на сонар (ехолот), и 2 GPS-a (кратка техническа информация за оборудването е приложена)
 • Примерна резолюция (разстояние между точките за измерване) в план: 2 - 10 м
 • Обхват на измерване (дълбочини): от 0.5 м до 100 м
 • Точност:

- дълбочини: 0.03 м;

- координати: 0.50 м.

 • Координатни системи: UTM 35, WGS  84, Балтийска, Черноморска
 • Референтно водно ниво: спрямо показания на водното ниво от съответната рейката или точка от триангулачната мрежа.
new 2 RIVER monitoring new 3 RIVER monitoring

Фигура 1: Примерни зони на измерване (а) участък от река; б) микроязовир

 • Резултатите се представят в електронен вид, в един или повече от следните формати:

- XYZ (ASCI) файлове с координатите и дълбочините

- XLS файлове с координатите и дълбочините

- DWG геореферирани файлове с измерените точки (или SHP файлове за GIS)

 

2.Вземане на водни проби от язовира/реката за лабораторен анализ

 • Пробите се вземат чрез потопяемо устройство с изпомпване на водата в стандартни бутилки (контейнери). За вземане от една точка, устройството се потапя на определена (съгласувана) дълбочина под водната повърхност. За вземане на проби в профил по дълбочина, устройството се потапя на определените дълбочини чрез дистанционното управление.
 • Пробите са предназначени за лабораторен анализ от лицензирана лаборатория. Обем на взетата проба: 800 мл
 • Набират се проби от предваритепно съгласувани точки от акваторията / реката
 • Изборът на показателите за анализ (кислородно съдържание, pH, мътност, и т.н.), както и организацията на самия лабораторен анализ се извършва от клиента, или от изпълнителя, след съгласуване.

 services monitoring 4

Фигура 2: Устройство за водни проби

3.Вземане на седиментни (наносни) проби от дъното

 • Пробите се вземат чрез устройство за дънни проби (грабер / грайфер), фиг. 3. Устройството е оборудвано със сито от неръждаема стомана 500 μm и уплътнителни гумени капаци, стандартизирано по ISO.
 • Пробите са предназначени за лабораторен анализ от лицензирана лаборатория. Обем на взетата проба:3 л
 • Набират се проби от предваритепно съгласувани точки от акваторията / реката .
 • Изборът на показателите за анализ (зърнометрия, органичен състав, хим. анализ и т.н.), както и организацията на самия лабораторен анализ се извършва от клиента, или от изпълнителя, след съгласуване.
services monitoring 5 services monitoring 6

Фигура 3: Устройство за пробонабиране на наноси (дънни проби)

4. Измерване на скорости на течение в реки и канали

 • Измерват се, съгласувано с Възложителя по един от следните начини:

-         2 компонента на скоростта на течението на реката в план, чрез Acoustic Dopler Velocity - metter ADV(сензорът се разполага на определена дълбочина под водната повърхност)

-         Профил на скоростта на течението, Acoustic Dopler Current Profiler, измерване по цялата дълбочина

  • Измерването се осъществява в предваритепно съгласувани  точки, както е показано на фиг.2
  • Точност: 0.01 м/с
  • Резултатите се представят в електронен вид, файлове XLS с координатите, времето на измерването, и скоростите на течението (Vx и Vy).

services monitoring 7

Фигура 4: Примерно местоположение на точки за измерване на скорости  или мътност около съоръжение в река

5. Измерване на мътността на водата

 • Измерва се мътността с помощта на специализиран оптичен датчик (Optical Back Scater, OBS, Campbell Scientific);
 • Измерването се осъществява в предваритепно съгласувани  точки, както е показано примерно на фиг.1 и 4.
 • За измерване в една точка, сензорът се разполага на определена (съгласувана) дълбочина под водната повърхност. За измерване на мътността в профил по дълбочина, сензорът се потапя на определените дълбочини чрез дистанционното управление.
 • Измерванията се представят в NTU единици, или в мг/л след корелация;
 • Обхват: до 4,000 NTU, или до 5,000 mg/l концентрация
 • Точност: до 2 % (изисква се калибровка чрез лабораторен анализ на проби от мястото където ще се осъществяват измерванията)
 • Рерзултатите се представят в XLS файл с координати (x, y, z), време на измерването и стойности на мътността.

6. Измерване на температурата на водата

 • Измерва се температурата с помощта на специализиран термометър;
 • Измерването се осъществява в предваритепно съгласувани  точки, както е показано на примерно на фиг.1 и 4.
 • Сензорът се разполага на определена (съгласувана) дълбочина под водната повърхност. Възможно е измерване на температурата по дълбочина (температурен профил);
 • Обхват: 0 до 35°C
 • Точност: 0.5 °C
 • Резултатите се представят в XLS файл с координати, време на измерването и стойности на температурата в ⁰C.

7. Подводни видео и акустични обследвания

   Включва:

 

 • Обследване на различни обекти под водата, с помощта на:
  - Видеозаснемане с подводни камери с висока разрешаваща способност (където чистотата на водата позволява)
  - Откриване на обекти по дъното, с помощта на Side Scan Sonar,
  - Био-Екологични изследвания с помощта на хидрофони
  - Приложение на хидрофони и акустични камери за монитоrинг на плавателни съдове, инфраструктурни обекти, и др. (например, за откриване на течове/пукнатини).
 • Обследването се извършва с помощта на горепосочените уреди и подводен прожектор, като уредите се потапят на твърда връзка (телескоп, до 3 м), или чрез спускаемо устройство на макара (до 20 м), с дистанционно управление от брега.

 

new 7 SEA monitoring

Фигура 5: Примерна схема на възможностите за измервания и мониторинг