CORES LOGO 1


Галерия

Видео галерия

ХИДРОГРАФСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И МОНИТОРИНГ НА МОРСКАТА БРЕГОВА ЗОНА

services monitoring 1 sea

1.Хидрографско измерване и картиране на морското дъно.

Включва:
 • Хидрографско измерване на участък от бреговата зона, както е показано на фиг. 1., и картиране на дъното (изготвяне на цифрова батиметрична снимка). При желание на възложителя едновременно се извършва и геодезическо заснемане на прилежащия терен/плаж (тахиметрична снимка).
 • Измерването се осъществява с помощта на сонар (ехолот), и 2 GPS-a 
 • Примерна резолюция (разстояние между точките за измерване) в план: 5 - 20 м
 • Обхват на измерване (дълбочини): от 0.5 м до 20 м
 • Точност:
 • - дълбочини: 0.03 м;
  - координати: 0.50 м.
 • Референтно водно ниво: спрямо показания на водното ниво от пегел Пристанище Варна.
 
new 2 SEA monitoring new 2 2 SEA monitoring
Фигура 1: Примерна зона за измерване
 
 • Резултатите се представят в електронен вид, в един или повече от следните формати:

- XYZ (ASCI) файлове с координатите и дълбочините

- XLS файлове с координатите и дълбочините

- DWG геореферирани файлове с измерените точки (или SHP файлове за GIS)

 

2.Вземане на водни проби от морската среда 

 • Пробите се вземат чрез потопяемо устройство с изпомпване на водата в стандартни бутилки (контейнери). За вземане от една точка, устройството се потапя на определена (съгласувана) дълбочина под водната повърхност. За вземане на проби в профил по дълбочина, устройството се потапя на определените дълбочини чрез дистанционното управление.
 • Пробите са предназначени за лабораторен анализ от лицензирана лаборатория. Обем на взетата проба: 800 мл
 • Набират се проби от предваритепно съгласувани точки от акваторията
 • Изборът на показателите за анализ (кислородно съдържание, pH, мътност, и т.н.), както и организацията на самия лабораторен анализ се извършва от клиента, или от изпълнителя, след съгласуване.

services monitoring 3 sea

Фигура 2: Устройство (3 бутилки) за водни проби

3.Вземане на седиментни (наносни) проби от дъното 

 • Пробите се вземат чрез устройство за дънни проби (грабер / грайфер), фиг. 3. Устройството е оборудвано със сито от неръждаема стомана 500 μm и уплътнителни гумени капаци, стандартизирано по ISO.
 • Пробите са предназначени за лабораторен анализ от лицензирана лаборатория. Обем на взетата проба: 3 л.
 • Набират се проби от предваритепно съгласувани точки от акваторията .
 • Изборът на показателите за анализ (зърнометрия, органичен състав, хим. анализ и т.н.), както и организацията на самия лабораторен анализ се извършва от клиента, или от изпълнителя, след съгласуване.
services monitoring 4 a sea services monitoring 4 b sea
Фигура 3: Устройство за пробонабиране на наноси (дънни проби) 

4.Измерване на скорости на течение 

 • Измерват се, съгласувано с Възложителя по един от следните начини:

- 2 компонента на скоростта на течението в план, чрез Acoustic Dopler Velocity - metter ADV (сензорът се разполага на определена дълбочина под водната повърхност)

- Профил на скоростта на течението, Acoustic Dopler Current Profiler, измерване по цялата дълбочина

 • Измерването се осъществява в предваритепно съгласувани  точки, както е показано на фиг.2 
 • Точност: 0.01 м/с
 • Резултатите се представят в електронен вид, файлове XLS с координатите, времето на измерването, и скоростите на течението (Vx и Vy). 

services monitoring 5 sea

Фигура 4: Примерно местоположение на точки за измерване на скорости  или мътност 

5.Измерване на мътността на водата 

 •  Измерва се мътността с помощта на специализиран оптичен датчик (Optical Back Scater, OBS, Campbell Scientific);
 • Измерването се осъществява в предваритепно съгласувани точки, както е показано примерно на фиг. 1 и 4.
 • За измерване в една точка, сензорът се разполага на определена (съгласувана) дълбочина под водната повърхност. За измерване на мътността в профил по дълбочина, сензорът се потапя на определените дълбочини чрез дистанционното управление.
 • Измерванията се представят в NTU единици, или в mg/l след корелация;
 • Обхват: до 4,000 NTU, или до 5,000 mg/l концентрация
 • Точност: до 2 % (изисква се калибровка чрез лабораторен анализ на проби от мястото където ще се осъществяват измерванията)
 • Резултатите се представят в XLS или ASCII файлoве с координати (x, y, z), време на измерването и стойности на мътността.

 

6.Измерване на температурата на водата / температурни профили

 • Измерва се температурата с помощта на специализиран термометър;
 • Измерването се осъществява в предваритепно съгласувани  точки, както е показано примерно на фиг.2 
 • Сензорът се разполага на определена (съгласувана) дълбочина под водната повърхност. Възможно е измерване на температурата по дълбочина (температурен профил);
 • Обхват: 0 до 35°C
 • Точност: 0.5 °C
 • Резултатите се представят в XLS файл с координати, време на измерването и стойности на температурата в ⁰C. 

7. Подводни видео и акустични обследвания

  Включва:
 • Обследване на различни обекти под водата, с помощта на:
  - Видеозаснемане с подводни камери с висока разрешаваща способност (където чистотата на водата позволява)
  - Откриване на обекти по дъното, с помощта на Side Scan Sonar,
  - Био-Екологични изследвания с помощта на хидрофони
  - Приложение на хидрофони и акустични камери за монитоrинг на плавателни съдове, инфраструктурни обекти, и др. (например, за откриване на течове/пукнатини).
 • Обследването се извършва с помощта на горепосочените уреди и подводен прожектор, като уредите се потапят на твърда връзка (телескоп, до 3 м), или чрез спускаемо устройство на макара (до 20 м), с дистанционно управление от брега.

new 7 SEA monitoring